ایران آزاد
ایران آزاد
به عبارت دیگر: خدا به انسان عزت و بزرگی می دهد و انسان از انسان عزت و بزرگی را سلب می کند! و امروز پس از سالها، انسان بر خدا پیشی گرفت و خدا حریفِ انسان نشد! و عزت و بزرگی من مخدوش شد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…