ایران آزاد
ایران آزاد
من شخصا با این نظرِ تمساحِ یزدی موافقم! بالاخره حرفِ حق را باید پذیرفت. اگر امثالِ دکتر شریعتی صورتِ تحریف شدۀ اسلام را بعنوانِ اسلامِ واقعی به جوانان معرفی نکرده بودند، امروز کشورِ ما به این مصیبت ها دچار نمی گشت.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…