ایران آزاد
ایران آزاد
جمهوری اسلامی پس از آنکه جامعه ای آرمانی و کاملا ایده آل در ایران ایجاد کرده است، به فکر وضعیت حقوق بشر در اروپا و آمریکا افتاده است!!! امروزه مزدوران استکبار جهانی که مرتبا با دولت مهرورزِ منسوب به امام زمان مخالفت می کنند و دستاوردهای گوناگون این دولت و نیز هاله های نور و امدادهای غیبی را نمی بینند و مغرضانه انکار می کنند در قبال این پیشرفت های برق آسای جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف، مهر سکوت بر لب زده اند. چرا که این پیشرفت ها و خلاقیت های جمهوری اسلامی را توان هیچ پاسخی از جانب آنان نیست و لذا سکوت را ترجیح داده اند!!!
رو که نیست!!! سنگ پای قزوین هم بیچاره اسمش بد در رفته!!!
1 پیام:
Anonymous و... چه و چه و چه فرموده است
درود بر
مترجم پایه یک دادگستری وبلاگ ایران
آزاد

مهر و چه و چه و چه و امضا


دارالترجمه زبان "رسانه ای" یاجوج و ماجوج

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…