ایران آزاد
ایران آزاد
فواد صادقی، مدیرسایت بازتاب، در مصاحبه ای با یک خبرنگار دچار تناقض گویی های جالبی شده است. یک نمونه آن را ببینید!
در مورد مذاکره با آمریکا: "اگر رؤساي ‌جمهور ما در ايران قدرت چنين تصميم‌گيري را داشتند، مطمئن باشيد آقاي هاشمي و آقاي خاتمي تاكنون با آمريكا مذاكره كرده بودند. موافقت با مذاكره با آمريكا، توسط رهبري انجام مي‌شود ..."
و نیز در بارۀ رفتار احمدی نژاد:"وي بيشتر يك مردم‌گرا (popular) و به دنبال مواضعي است كه مردم و توده‌ها از آن استقبال كنند. مواضع ضدغربي او به اين خاطر است كه آقاي هاشمي و آقاي خاتمي از مذاكره و نزديكي با غرب چيز زيادي به دست نياورده‌اند و ... اگر وي احساس كند كه ممكن است حركت وي به سمت غرب با موفقيت همراه مي‌شود، احتمالا اين كار را انجام خواهد داد، همان‌گونه كه براي اولين بار، به بوش نامه نوشت."
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. » » »

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…