ایران آزاد
ایران آزاد

پس از آنکه به قول دکتر زاهدی، وزیر علوم، این عنایت الهی شامل حال مردم ایران شد و افتخار شانه به شانه راه رفتن با پادشاه عربستان نصیب رییس جمهور مردمی! ایران گردید، بار دیگر دری از درهای رحمت و عنایات الهی به روی مردم ایران گشوده شد و احمدی نژاد موفق گردید شانه به شانه امیر کویت هم راه برود!
برای دیدن عکس های بیشتر از این واقعه تاریخی و عنایت الهی به ایلنا رجوع کنید!