ایران آزاد
ایران آزاد
بازتاب، که توسط اعوان و انصار محسن رضایی اداره می شود، از قول وی نقل کرده است که به این جهت وزیر نشده است که نه خود وی و نه احمدی نژاد مسئله وزیر شدن وی را دنبال نکرده اند!
اتفاقاً مش غلومسین، بقال سر کوچه ما هم به همین دلیل وزیر نشد!
2 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
Very nice site! » » »

Anonymous Anonymous فرموده است
What a great site »

پیام شما؟…