ایران آزاد
ایران آزاد
یکی نیست که به وی بگوید اگر هم حضور در شورای شهر آنقدر شیرین است که به قیمت جان هم حاضر نیست آن را رها کند، دلیل نمی شود که آسمان و ریسمان به هم ببافی! اگر حضور در شورای شهر شغل نیست (لابد کسانی که فقط عضو شورای شهر هستند باید توسط ادارات کار به مراکز کاریابی معرفی شوند تا بیکار نباشند!) پس حکم معاون اولی را هم می توانستی بگیری. یعنی مردم را تا به این حد کودن فرض می کنی که اینگونه استدلال برایشان می آوری؟!!! چرا نباید در این زمینه سوال کنند؟ لابد خودت هم این استدلال را قبول نداری و می ترسی بالاخره در مقابل سوالات کم بیاری؟
2 پیام:
Blogger تقویم تبعید فرموده است
آخ که همین احساس مسئولیت به حفظ میز و مقام و قدرت اینهاست که من رو کشته !!وای ی ی ی ی ی

Anonymous Anonymous فرموده است
Enjoyed a lot! » »

پیام شما؟…