ایران آزاد
ایران آزادپادشاه عربستان هم اعلام کرد که دستش را نبوسند ولی خامنه ای هنوز این را نمی فهمد!
امید آنکه در این مورد شخص خامنه ای و نیز احمدی نژاد به این سخن ملک عبدالله توجه کنند.
7 پیام:
Blogger تقویم تبعید فرموده است
چنین به نظر آید که شما در اشتباهید
اول آنکه احمدی نژاد دست آقایش را نمیبوسد
بل آنرا می لیسد !! و در فواید لیس دست آقایش همین بس که آرای ماءخوذه را هزار برابر همی کند و این از کرامات شیخ ماست..فلذا گر احمدی نژاد چاره میداشت خود را نه از نژاد احمد که از دربانان خامنه ای مینامید که بقولی :
همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت
که رقیب در نیاید به بهانه ی گدایی

Blogger تقویم تبعید فرموده است
کاش فقط می بوسید
اما به نظر میرسد که در حال لیسیدن است

Anonymous Anonymous فرموده است
درود بی کران بر شما...مطالب بسیار عالی بود......از ویزگی های سیستم های استبدادی همین قدرت پرستی ها و تکریم قدرت است و بسیار طبیعی است که حتی همه مسوولین هم دسته رهبری را ببوسن ....به امید آگاهی مردم و آزادی ایران

Anonymous Anonymous فرموده است
آرش آزاد هستم www.arashazad.blogfa.com www.news3.blogfa.com

Anonymous Anonymous فرموده است
Excellent, love it!
»

Anonymous Anonymous فرموده است
Looking for information and found it at this great site...
»

Anonymous Anonymous فرموده است

پیام شما؟…