ایران آزاد
ایران آزاد


این عکس خود به تنهایی گویای ماهیت هر دوی اینها هست. خامنه ای، شخصی که اینگونه عقده های ناتوانی و بی عرضگی خویش را جبران میکند و احمدی نژاد، یک فرصت طلب سودجو و متملق و چاپلوس.
3 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
سلام عزیزم این ضعف فکری توست که همه چیز را انطور که خود دوست داری می بینی و بدون اطلاع از مبانی فکری دیگران برایشان نظراتی خزعبل می دهی

Anonymous Anonymous فرموده است

Anonymous Anonymous فرموده است
Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. » » »

پیام شما؟…